Dejavnost in pristojnosti Krajevne skupnosti Perovo

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– skrbijo za urejen videz naselij in dajejo predloge za ureditev kraja (sajenje cvetja, dreves in grmovnic, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih in kolesarskih poti,…),

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd),

– predlagajo programe javnih del,- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijskih prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,

– dajejo mnenja v upravnih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost,- sprejemajo program razvoja krajevne skupnosti,

– sprejemajo finančni načrt in zaključni račun,

– dajejo pobudo za razpis referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka,

– predlagajo občini prednostne naloge s področja komunalne  infrastrukture,

– spodbujajo delovanje društev, klubov in drugih organizacij na  svojem območju,

– sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi in drugimi javnimi zavodi na  svojem območju,

– vzpodbujajo dobre medsebojne odnose in imenuje poravnalni svet,

– opravljajo prenesene občinske pristojnosti,

– predlagajo županu sklic zbora občanov,

– opravljajo dejavnosti na podlagi dodeljene koncesije,

– opravljajo druge zadeve, ki so določene s tem statutom in zakoni.

Vir: povzeto po statutu Občine Kamnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

QR Code Business Card