Category Archives: Novice 2011

Pobude, vezane na KS Perovo, ki jih je na 10. občinski seji Občine Kamnik izpostavil občinski svetnik, mag. Matej Tonin

Navajamo pobude, vezane na KS Perovo, ki jih je izpostavil občinski svetnik, mag. Matej Tonin ter odgovore, ki so jih pripravili na Občini Kamnik.

Pobuda: V Krajevni skupnosti Perovo na cestišču med stavbo Steletove ceste 25 in Zikovo ulico 2 preko celega dne kot tudi ponoči vedno znova opažajo nepravilno parkirane avtomobile. Zato pa se vedno znova dogaja tudi to, da tovornjaki, ki vozijo kurilno olje v kotlovnico B2-Perovo in tisti, ki pobirajo smeti ter odpadke, ne morejo po asfaltirani cesti do svojega cilja, in zato vozijo po zelenici Zikove ulice 2. Tudi osebni avtomobili stanovalcev imajo probleme priti na svoja parkirišča.

Rešitev (za zelenico) bi bila postavitev količkov, vendar tovornjaki ne bi mogli priti na želeno mesto zaradi zgoraj omenjenih avtomobilov in ker je cestišče z druge strani stavbe na Steletovi 25 mimo Melite precej zoženo.

V KS Perovo predlagajo postavitev prometnega znaka »prepovedano parkiranje« ter hkratno aktivnost redarske službe                              

Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA:

Navedeno problematiko bo obravnavala komisija za tehnično urejanje prometa v občini Kamnik na naslednji seji, ter sprejela ustrezne zaključke.

Pobuda: Po mnenju KS Perovo izredno velik problem predstavlja del soseske Zikova ulica, ker je neosvetljeni del, na katerem se nahaja kotlovnica B2-Perovo, del otroškega igrišča za majhne otroke, parkirišče za cca 25 avtomobilov in večje število zabojnikov (8-10).

Do približno dveh let nazaj sta goreli dve veliki luči s prednje in dve veliki luči iz zadnje strani kotlovnice, katerih stroški so bremenili uporabnike kotlovnice. Število uporabnikov kotlovnice se je v tem času praktično razpolovilo, upravnik ne prižiga luči, zato je celotni okoliš v popolni temi. Dogajajo se številni vlomi v avtomobile, rezanje gum ipd.

Ker ne more strošek razsvetljave bremeniti manjšega števila stanovalcev, v KS Perovo predlagajo postavitev uličnih svetilk. Prosijo za čim hitrejšo rešitev problema, ker prejemamo na številne pritožbe krajanov.

Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA:

Občinska uprava podaja mnenje, da v proračunu 2012 ni predvidenih sredstev za postavitev »novih« luči javne razsvetljave na tem območju KS Perovo. Zato predlagamo, da se predstavnik KS Perovo oglasi na oddelku za gospodarske javne službe, kjer bomo skupaj preučili možnosti za ureditev navedene problematike.

Izšla druga številka Perovskega lista

Letošnji Miklavž je krajane KS Perovo obdaril z drugo številko Perovskega lista. Perovski list prinaša na 32 straneh obilo zanimivega branja. Pa naj še kdo reče, da se na Perovem nič ne dogaja.

Perovski list je dostopen tudi v elektronski obliki in sicer na naslovu: http://list.kamnik-perovo.si/

Ustvarjalci Perovskega lista vam želimo prijetno branje!

Prvo nagrado na področju prostovoljstva je prejel Perovljan, dr. Aleksander Doplihar

Predsednik republike Danilo Türk je 5. decembra 2011 na kongresu prostovoljstva v Mariboru podelil državno nagrado in priznanja na področju prostovoljstva, ki se jih v Sloveniji podeljuje prvič. Za dobitnika osrednje nagrade so izbrali zdravnika dr. Aleksandra Dopliharja, vodjo ambulante Pro Bono za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Že 20 let upokojeni specialist medicine dela, prometa in športa dr. Aleksander Doplihar skoraj vse od njene ustanovitve leta 2002 dela v splošni ambulanti Pro Bono v Ljubljani. V njej sprejemajo pomoči potrebne osebe brez zdravstvenega zavarovanja, kot so brezdomci, nekateri tujci in izbrisani, ki sicer nimajo dostopa do zdravstvenih storitev v javnih zdravstvenih ustanovah. Z dr. Dopliharjem sodeluje tudi KS Perovo in sicer z zbiranjem oblačil, obutve, zdravil, toaletnih pripomočkov ter igrač. Zbrani predmeti se podarijo ambulanti Pro Bono v kateri deluje dr. Doplihar.

Simpozij Perovo – v prostoru in času

Izvorni pomen besede simpozij (simpozium), sestavljene iz predpone sim (s oz. z) in nadaljevanja pozion (piti), je skupno popivanje. V stari Grčiji je simpozij predstavljal pojedino, ki so jo poživljali poglobljeni govori in pogovori o čem pomembnejšem, recitiranje pivskih pesmi, plesi in igranje na flavto. Z besedo simpozij se danes poimenuje zborovanje, na katerem strokovnjaki razpravljajo in se posvetujejo o določeni temi, izvorne dejavnosti simpozija pa so (razen morebiti flavte) pomaknjene v neuradni del programa.

V soboto, 19. novembra 2011, je med 9. in 15. uro v Šolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku potekal večji del simpozija Perovo – v prostoru in času. Po prisrčnem nastopu in glasbeno izbrušenih srednjeveških akordih, s katerimi so iztek praznovanja 770-letnice prve omembe Perovega pospremili člani Ansambla za staro glasbo Glasbenega ateljeja Carl Orff pod vodstvom Bernarde Rakar, po pozdravu direktorja ŠCRM Šemsa Mujanovića in po svečanem nagovoru Janeza Majcenoviča so prisotni prisluhnili predavanjem in se vključili v razprave. O Perovem pri Grosupljem je spregovoril Marjan Boštjančič, spomine na Perovo in nekaj drznih misli o morebitnem izvoru imena Perovo je razvil Niko Sadnikar, z zgodovinsko podkrepljenimi viri in izjemnim pristopom pa je poslušalce očaral Ožbej Vresnik. Etimološko in jezikovno je k Perovemu pristopila Ivanka Učakar, o Korenovi domačiji je spregovorila Teja Hlačer, Mlinarjevo hišo pa je predstavila Marjeta Humar. Predstavitev Franceta Lombergarja, ki sta jo pripravila Katja Trotošek in Janez Majcenovič, je bil že uvod v odkritje spominske plošče na rojstni hiši tega znamenitega sadjarja in drevesničarja. Program simpozija, katerega pobudnica in vodja organizacijskega odbora je bila Marta Zabret, je povezovala Marjeta Humar.

Odziv poslušalcev in zanos predavateljev sta visoko presegla običajno pozornost in povprečni pristop ob podobnih priložostih. Predavatelj Ožbej Vresnik je v svojem pismu že zvečer po simpoziju zapisal takole: »/…/ Formalno sem pristal , da sodelujem na vašem simpoziju, to je pa bilo tudi vse. Pri vsej zadevi ste me prevzeli predvsem Vi! Še danes na simpoziju sem si mislil, poglej vse te ljudi; krajevna skupnost, pa počne takšne stvari! V mojih očeh je to občudovanja vredno! To, da ste takšni samosvoji in se zavedate, kaj hočete, mi je zelo simpatično!«

Simpozij Perovo 2011
Simpozij Perovo 2011

Svilanit d.d. namerava ustanoviti novo družbo, katere osnovna dejavnost bo izvajanje daljinskega ogrevanja

20. 10. 2011 sta generalna direktorica Svilanit d.d., Mojca Šubic in direktor ŠCRM, mag. Šemso Mujanović podpisala Pismo o nameri, s katerim izražata interes po prihodnjem medsebojnem sodelovanju. Svilanit ima namen s poslovnimi partnerji ustanoviti novo družbo, katere osnovna dejavnost bo izvajanje daljinskega ogrevanja.  Le-tej bo Svilanit zagotovil tudi osnovna sredstva za samostojno opravljanje dejavnosti daljinskega ogrevanja ter bo (sam ali po novoustanovljeni družbi) najkasneje v roku 1 leta poskrbel za pridobitev vseh ustreznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti daljinskega ogrevanja. S tem si bo Svilanit prizadeval, da se objekt ŠCRM v najkrajšem možnem času priključilli na toplovodno omrežje, s podpisom Pisma o nameri je to potrdil tudi ŠCRM.
Spomnimo, da je Svilanit trenutno lastnik in upravljavec toplovodnega omrežja, na katerega so priključene obe osnovni šoli, športna hala, objekt Metalke, stari del Ciriusa, dva stanovanjska bloka in zdravstveni dom, v prostorskem aktu UN K-9 šole pa je predvideno alternativno ogrevanje obeh šol in športne hale iz toplovodnega omrežja.

Ureditev brežin Kamniške Bistrice na Perovem – KDAJ?

KS Perovo je preko Danijela Kovačiča naslovilo vprašanje v zvezi z ureditvijo brežin Kamniške Bistrice na Perovem, ki ga je na seji občinskega sveta izpostavila  Mateja Poljanšek. 

Kdaj se bo začela sanacija brežin Kamniške Bistrice na Perovem? Predstavniki MOP-a so na sestanku na Občini Kamnik 2.11.2009 predstavili projekt sanacije južnega dela Kamniške Bistrice, ki naj bi bil v tistem trenutku že v zaključni fazi, potrebno naj bi bilo urediti le še določene meritve ter vse potrebno za odkup zemljišč ob obvodnem pasu. Ali so predvideni kakšni sestanki na katerih bi se sestali predstavniki občine, KS in MOP-a, kjer bi pregledali projekt sanacije brežin ali se je ta projekt popolnoma ustavil? Sredstva za sanacijo brežin Kamniške Bistrice naj bi bila po zagotovilih služb na MOP-u zagotovljena, v letu 2009. S predstavniki KS Perovo se doslej ni nihče sestal ali jih obvestil kaj se dogaja, zato krajani prosijo za odgovor občino, kaj se s projektom dogaja in kdaj lahko pričakujejo ukrepe.

Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA: Občina Kamnik je od MOP-a prejela »Delni sanacijski program za leta 2011-2013«, iz katerega je razvidno, da se bodo na tem območju izvajale naslednje ureditve in sicer:

– Ureditev vodotoka na območju Kovinarske ulice

– Ureditev vodotoka na območju Bakovnik – Titan – Eta

Iz navedenega delnega sanacijskega programa je razvidno, da se bodo dela pričela izvajati v letu 2012, za kar je predvidenih cca. 67.000,00 €. Občinska uprava si bo še naprej prizadevala, da bo MOP dejansko v predvidenem roku izvedel projekt sanacije južnega dela Kamniške Bistrice.

Dejavnost in pristojnosti Krajevne skupnosti Perovo

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

QR Code Business Card